Boek : Ontwikkelingspsychopathologie (vervolg 2 - inhoud)

 

   

Inhoud

1  Inleiding

- Aanleg en omgeving

- Rijping

- Een kwestie van accent

- Opbouw van het boek

 

Deel I De normale ontwikkeling

2  De ontwikkeling van het kind, korte samenvatting van de 'normale' ontwikkeling van kinderen

- Hechten en aan zich hechten

- Stimulatie, de zorg voor een goede balans

- De groeizame slaap

- Innerlijk klok, innerlijke wijsheid

- Autonomie, los op basis van vast

- Vrij en zelfstandig bewegen

- Talig communiceren

- Denken

- Leren

- Lichamelijk beleven

- Angst en agressie

- Persoonlijkheidskenmerken

- De wereld waarin het kind opgroeit

- Ontwikkeling en cultuur

- Prepuberteit en puberteit

- Fasegebonden problemen

 

Deel II de verstoorde ontwikkeling

3  De bronnen van een verstoorde ontwikkeling, aanleg, rijping en omgeving nader beschouwd

- Aanleg, rijping en omgeving

- Stoornis en belemmering

- Voeding als voedsel voor de geest

- Sekse

- Verstandelijke vermogens

- Omgevingsfactoren

- De factorengestalt

 

4  Stoornis, de aanleg en rijping als verstorende bronnen van invloed

- De gevolgen van hersenstoornissen

- Het verschil tussen hersenbeschadiging of - afwijking en een rijpingsstoornis

- Rijpingsstoornissen

- Aanleg, rijping en omgeving in interactie

 

5  Belemmeringen, de omgeving als verstorende invloed

- De verwerking van een stoornis of belemmering

- Levensgebeurtenissen en angst

- Psychosomatiek als 'oplossing' voor emotionele problematiek

- Omgeving in interactie met aanleg en rijping

 

6  Lichamelijke ontwikkeling, ziekten en aandoeningen, het lichaam, de bodem van het verhaal

- Ziekte en het kind

- Ziekte en het gezin

- Hersenstoornissen, zichtbaar en niet zichtbaar

- Aandoeningen aan het uiterlijk

- Aandoeningen aan de zintuigen

- Aandoeningen die voortdurende regulatie vereisen

- Levensbedreigende ziekten

- Wiegendood

 

7  Psychotrauma's en levensgebeurtenissen als belemmering voor de ontwikkeling

- Ontwikkelingsperspectief op trauma

- Aard van het trauma

- Reacties op een traumatische gebeurtenis

- De herinnering aan een trauma

- Actie van de omgeving bij een traumatische gebeurtenissen

- Dissociatie

- Dissociatieve identiteitsstoornis, DIS

- Pseudologia fantastica

- Het geheugen en de leugen

 

8  Seksueel misbruik en kindermishandeling als belemmering voor de ontwikkeling

- Het aantasten van de integriteit van het lichaam

- De kinderlijke seksualiteit

- De mate van vóórkomen van seksueel misbruik

- De gevolgen van seksueel misbruik

- Kindermishandeling en seksueel misbruik

- Het vaststellen van seksueel misbruik

- Het bekendmaken van seksueel misbruik

 

9  Opvoeding en het virtuele milieu, beschermende factoren en risicofactoren voor de ontwikkeling

- Opvoeders

- Opvoedingsstijl

- Beschermende factoren en risicofactoren

- Het meervoudig risicomodel

- Relaties in het gezin als beschermende factor of risicofactor

- Sociaaleconomische situaties (SES) van het gezin als risicofactor

- De school als beschermende factor of risicofactor

- Gedragsproblemen, geïnternaliseerd en geëxternaliseerd

- Sekseverschil en risico

- Stoornis en verzwaarde opvoedingssituatie

- Het virtuele milieu

- Opvoeding binnen een culturele context

 

10 Culturele factoren in de ontwikkeling, multiculturele invloeden op het kind

- Acculturatiestress

- Kinderen van migranten

- Culturele verschillen in ontwikkeling

- Maatschappelijke oriëntatie

- Pathologie en cultuur

- Opvoedingsstijl en culturele invloed

- Interculturele problemen

 

11 Stoornissen en belemmeringen, De noodzaak voor een kader om de DSM en ICD

- Inleiding

- Stoornissen en belemmeringen (worden hier verder uitgesplitst)

A Stoornissen  

B Belemmeringen  

C Nieuwe diagnoses  

 

Deel III Diagnostiek en hulp

12 Het psychodiagnostisch onderzoek

- Het uitvoeren van een psychodiagnostisch onderzoek

- Reikwijdte van psychologische tests

- Beperkingen van psychologische tests

- Psychologische test en de zone van naaste ontwikkeling

- Het belang van de vraagstelling voor een psychodiagnostisch onderzoek

- Indeling van psychologische tests naar doelstelling en vraagstelling

 

13 Hulp aan kind of jongere en het gezin

- De transitie van de jeugdhulp

- Opvoedingsondersteuning

- Gespreksvoering met kinderen

- Netwerkhulp

- Videohometraining en Video-interactiebegeleiding

- Ambulante jeugdhulpverlening 

- Veilig Thuis

- Residentiële en semi residentiële hulp

- Adoptie

- Vraaggericht werken

- Medicamenteuze therapie 

 

14 Behandeling

- De bron van het probleem en de begeleidbaarheid van de ouders

- Therapiestromingen (grondleggers therapiestromingen en kindertherapie)

- Elementen van psychotherapie

- Een specifieke therapievorm voor kinderen: speltherapie

- Afstemming van psychotherapie op kind, gezin en probleem

 

15 Epiloog

 

Bijlage 1 Scholen

1 Inleiding

2 Het speciaal onderwijs in Nederland

2.1 Het speciaal basisonderwijs

2.2 Het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

      2.2.1. Cluster 1: Scholen voor blinde en slechtziende kinderen

      2.2.2. Cluster 2: Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis

      2.2.3. Cluster 3: Scholen voor motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte lerelingen en langdurig zieke kinderen

                2.2.3a Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen: Mytyl en Tyltyl

                2.2.3b Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen: ZML

                2.2.3c Scholen voor langdurig zieke kinderen

      2.2.4. Cluster 4: Scholen voor kinderen psychische stoornissen en gedragsproblemen

                2.2.4a Scholen voor kinderen met gedragsproblemen of een een psychische stoornis

                2.2.4b Scholen voor kinderen met gedragsproblemen of een psychische stoornis,

                           maar verbonden aan een Pedologisch instituut

                2.2.4c Scholen voor kinderen met gedragsproblemen of een psychische stoornis,

                          maar verbonden aan een gesloten jeugdinrichting waarbij de jongeren leerplichtig zijn

 3 Speciaal Onderwijs in België

   3.1 Buitengewoon Lager Onderwijs, BLO en BUSCO

   3.2 Opleidingsvormen voor het Buitengewoon Secundair Onderwijs BUSO

 

Bijlage 2 Globaal overzicht van psychologische tests 

1  Tests voor algemene screening

2  Tests voor bepaling van de intellectuele mogelijkheden

3  Leerpotentieel testen

4  Tests voor onderzoek naar neuropsychologische kenmerken, zoals hersenletsel

5  Tests voor onderzoek van het sociaal functioneren

6  Tests voor meting van persoonlijkheidskenmerken

7  Tests voor onderzoek van het emotioneel functioneren

8  Tests voor onderzoek van de interesses, beroepsmogelijkheden en geschiktheid

9   Gezins- en relatievragenlijsten en - tests

10 Tests voor specifieke onderwerpen

 

Bijlage 3 Kenmerken gespreksvoering naar leeftijd