Samen werken aan gezondheid - psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker 

 

Auteurs: Joost van Iersel is docent aan de Academie voor Sociale Studies aan Avans Hogeschool en onderzoeker in het lectoraat Zorg rond het levenseinde. Daarnaast is hij cultureel antropoloog, fysiotherapeut, prothesemaker, coach en onderwijsontwikkelaar. Dienie van Wijngaarden-de Bodt is GZ-psycholoog, hypnotherapeut en freelance docent in het sociaal domein. 

 

Doelgroep: 

De uitgave is bedoeld voor studenten van hogere sociale studies en kan ingezet worden in zowel de bachelorfase als AD-trajecten. Daarnaast is het interessant voor (startende) professionals in zorg en welzijn.

 

Tekst op achterkant boek:

De omvorming van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving veroorzaakt een overlap in werkterreinen van zorg en welzijn. Ook de veranderende kijk op gezondheid is hierop van invloed. Interprofessionele samenwerking is van groot belang voor professionals in beide sectoren. Dit is alleen mogelijk als je elkaars beroepsveld kent en elkaars taal spreekt. 

Met Samen werken aan gezondheid vergroten (aankomende) professionals in het sociale domein hun kennis van gezondheid en de gezondheidszorg. Het boek helpt hen om gezondheidsproblematiek te herkennen, te begeleiden en vakkundig te bespreken. Wat is jouw rol als professional en wanneer verwijs je door naar collega's uit de zorg? Het boek sluit goed aan bij de veranderende kijk op gezondheid, waarin verbetering van het functioneren van mensen centraal staat. 

 

Vijf Citaten uit de Inleiding: (dit is de veranderde kijk op gezondheid en welzijn)

'Zorg en welzijn overlappen elkaar in het huidige veld van de gezondheidszorg steeds meer: over en weer bewegen professionals binnen de gezondheidszorg zich op deelterreinen die voorheen voorbehouden waren aan leden van een specifieke beroepsgroep. Deze deelterreinen samen vormen het sociaal domein.' - blz 13

 

'Wij zien het begrip 'sociaal domein' als een parapluterm: er vallen verschillende diensten onder, zoals welzijn en zorg, maar ook in delen van bijvoorbeeld de geneeskunde of het onderwijs is sprake van een sociaal domein.'- blz 13

 

'... maar wordt het nu tijd om de handen ineen te slaan en verbindingen te leggen met andere werkers in de gezondheidszorg. De sociaal werker dreigt anders achter te raken in het veld, omdat de verschillende thema's die van oudsher bij het sociaal werk horen ook door anderen worden omarmd.'- blz 13

 

'Zij (Liesbeth Verharen tijdens de Maria Kamphuislezing 2015) noemt daarbij drie thema's:

1 integraal kijken, denken en handelen;

2 begeleiden van mensen bij de uitdagingen die zij op hun pad tegenkomen;

3 gerichtheid op empowerment.' (blz 13) 

 

 'In het werkveld van de zorg verandert de kijk op gezondheid en krijgt de definitie van Huber meer draagvlak: 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' - blz 14 

 

Niveau-bepaling

'De inhoud van dit boek is deels gebaseerd op de PLATO-eindtermen, geformuleerd door de Universiteit Leiden in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze eindtermen horen bij het niveau van psychsociale basiskennis (PSBK) en medische basiskennis (MBK) dat in het werkveld impliciet wordt verwacht van een sociaal agoog op hbo-niveau.' - blz 15

 

Inhoudsopgave:

Deel 1 Een verkenning

          1 Gezondheid en welzijn

          2 Gezondheidszorg, de huidige situatie 

          3 Perspectieven op de gezondheidszorg in de nabije toekomst

          4 Werken in de gezondheidszorg

          5 Kanttekeningen bij de veranderingen

          - De positie van de sociaal werker in zorg en welzijn

Deel 2 Samen op pad

          6 Verschillende manieren om naar gezondheid te kijken

          7 Communicatie over gezondheid en ziekte

          8 Voorlichting, preventie en psycho-educatie

          -  Gezondheidszorg en welzijn. Samen op pad.